Thần kinh – mạch máu đầu mặt cổ

Phần thần kinh và mạch máu nông đầu mặt cổ

http://www.youtube.com/watch?v=d87zeLaQ7C0

Về phần thần kinh trung ương các bạn chú ý các chi tiết sau:

- nhân bèo, nhân đuôi, bao trong

- đồi thị, đồi chẩm (cực chẩm của đồi thị)

- dây thị, giao thoa thị giác, dải thị

- cuống đại não, rãnh nền, cầu não, dây V (dây tk sinh ba, rễ dây V)

- tháp hành, trám hành, bắt chéo tháp

- rễ tk XII, rễ tk X (cô nói mấy nhánh kia không hỏi)

- cuống tiểu não trên, giữa, dưới

- nhân dây tk VIII (các nhân khác không hỏi)

- lồi não trên, lồi não dưới

-

« Older entries